حضور شرکت پژواک تابان افق در نمایشگاه کار تهران

حضور شرکت پژواک تابان افق در نمایشگاه کار جهت جذب نیروهای متخصص
02/11/1397
حضور شرکت پژواک تابان افق در نمایشگاه کار تهران جهت  جذب نیروهای متخصص و کارآمد
بوستان گفتگو -نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران-سالن تهران-غرفه24