مرکزهمایش های دانشگاه علوم پزشکی ایران (1060 نفره)