سالن های ورزشی

                                             

                                                                                                                                        
1 ـ استادیوم فوتبال 30هزار نفری ثامن الائمه مشهد                          13- مجموعه ورزشی باغ شاطر تهران
2 ـ استادیوم فوتبال 15 هزار نفری کاشان   14-مجموعه ورزشی فدک تهران
3 ـ استادیوم فوتبال 15 هزار نفری اراک   15- مجموعه ورزشی سازمان بنادر کشتیرانی 
4 ـ استادیوم فوتبال 15 هزار نفری کرمان   بندر امام
5 ـ استادیوم فوتبال 15 هزار نفری سردارجنگل رشت   16-مجموعه ورزشی آریو
6 ـ استادیوم فوتبال 15 هزار نفری ساری   17- سالن سرپوشیده تربیت بدنی قروه
7ـ استادیوم فوتبال 15 هزار نفری گرگان   18- شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ایران
8- ورزشگاه سرپوشیده 6000 نفری ارومیه   19 -ورزشگاه انقلاب همدان
9- استادیوم 5 هزار نفری استان همدان   20- استخر بین المللی شیرودی
10 ـ مجموعه ورزشی پردیس تهران   21- استخر دانشکده پرستاری علوم پزشکی تهران
11ـ مجموعه ورزشی امام علی ـ دانشگاه تهران   22-استادیوم ورزشی11000 نفره سلیمانیه عراق
12- مجموعه ورزشی مجیدیه تهران