پژواک تابان افق

بیمارستان مسلمین شیراز

اجرا

طراحی