دانشگاه خوارزمی تهران

سالن همایش ۱۷ شهریور

سالن همایش جغرافیا

لابی

اجرا

طراحی