پروژه های سالن آمفی تئاتر

دانشگاه خوارزمی تهران

سالن همایش ۱۷ شهریور و جغرافیا و لابی

گروه هتلهای متین

مجتمع اقامتی چابکسر

دانشگاه نیشابور

سالن آمفی تئاتر

بیمارستان مسلمین شیراز

سالن همایش و لابی

بیمارستان رهنمون یزد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سالن بیمارستان امام حسن

اداره کل اموزش و پرورش شهرستانهای شهر تهران

اردوگاه شهید منتظری شهریار