ارتباط با ما

طراحی دیجیتال و ابزارهای طراحی معماری

فناوری های دیجیتال اطلاعات و نفوذ نرم افزارها به حوزه طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش  ابزار طراحی معماری را متحول کرده و شرایط بحث برانگیزی را نســبت به ابزار دســتی در محیط هایی جدید باقابلیت های متنوع پدید آورده اند. در این شرایط خلاقیت از حوزه هایی است که در فرایند طراحی، به نحوی دچار چالش می شود. هدف این مقاله بررسی نسبت بین ابزارهای طراحی، فرایند طراحی معماری، خلاقیت و میزان موفقیت ابزارهای مذکور در ارتقاء این نســبت اســت.

ابزار های طراحی سه بعدی در ارتقاء خلاقیت

در این مقاله جایگاه، کاربرد و توانایی ابزار هــای طراحی در فرایند طراحی سه بعدی سالن همایش و کنفرانس و در ارتقاء خلاقیت در حل مسئله معماری ارزیابی شده است. سازمان دهی بهره گیری صحیح از نرم افزارهای دیجیتال و سه بعدی در فرایند طراحی معماری با روش توسعه سیستم ها از نوع مدل فازبندی و برنامه ریزی راهبردی حرکت به سمت ساختارهای پویا و هدفمند می توانند در جهت ارتقاء خلاقیت در ظراحی سه بعدی معماری طراحی یک سالن با استفاده از نرم افزار مفید واقع گردند.

تحول ابزارهای طراحی سه بعدی در طراحی سالن همایش و کنفرانس

در توضیح تحول ابزارهای طراحی سه بعدی درطراحی سالن همایش وکنفرانس باید گفت فناوری های دیجیتال و نرم افزارهای سه بعدی متنوع کاربردی درحوزه معماری،تحول قابل توجهــی رادر ابزارهای طراحی معماری به وجــود آورده اند؛ به طوری که معماران می توانندبا بهره گیــری از این فناوری هادانســته ها،ایده هاو خواســته های خودرادرمحیطی جدیدباقابلیت های متنوع بیازمایند.درواقع فناوریهــا می توانند تجربه انســان را دگرگون ســازند یــک فناوری بر اســاس نوع اســتفاده ای که از آن  می شــود،معنا پیــدا می کنــد.

رابطه معمار با فناوری نرم افزارهای طراحی سه بعدی

رابطه بین معمار با فناوری در موقعیت های گوناگون رابطه ای متفاوت و ابهام آمیز است. استفاده از انواع فناوری های دیجیتال و نرم افزارهای سه بعدی در فرایند معمــاری و طراحی معماری قدمت زیادی نــدارد  ولی بهره گیری از نرم افزارهای کاربردی گرافیکی (نرم افزارهای ترســیم دوبعدی، ســه بعدی و غیره) به عنوان ابزار طراحی یکی از موضوعات بحث انگیز در طراحی معماری معاصر ایران اســت؛ چراکه این دســتاورد در طراحی معماری، نسبت به ابزار طراحی با دست (طراحی دســت آزاد، ماکت های دستی و  غیره)، ویژگی های خاص خــود را دارد و البته دارای مزایا و معایبی  اســت که می-تواند فرایند خلاقیت را در این رابطه به صورت نســبی به چالش بکشــد.

خلاقیت در فرایند طراحی سه بعدی

خلاقیت در فرایند طراحی سه بعدی  در واقع  یک فرایند ذهنی مرکب از قدرت ابتکار و انعطاف پذیری است و فرایند طراحی هم مبتنی بر پرورش خلاقانه اســت که با بهره گیری از ابــزار طراحی معماری قابل بیان می گردد. در جریان شــکل گیري یک سالن همایش و کنفرانس با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی، فرایند کشــف، انتزاع و انتقال مفاهیم توسط معمار منجر به خلاقیت و ارائه اثر ناب و بکر می شود؛ در این فرایند، حضور ذهن جستجوگر و فردي هنرمند، یعنی فعالیت حسی و ذهنی او و ارائه بی واسطه آن در تشریح طراحی ضروري  است.

خلاقیت  و ایجاد بستر مناسب در طراحی سالن کنفرانس و همایش

خلاقیت اساســاً بستر مناسبی است برای طراحی و یا طراحی، زمینه ای است مناسب برای نمایش خلاقیت. از این رو بازنگری در چیســتی، انواع، جایگاه و کاربرد ابزار طراحی سه بعدی در معماری و مقایســه تحلیلی کارایی آنها جهت حصول خلاقیت در طراحی معماری ســؤالاتی از این دست را به ذهن متبادر می ســازد: کدام یک از ابزارهای طراحی با دســت یا استفاده از نرم افزارهای دیجیتال سه بعدی در زمینه آموزش طراحی معماری از  مزیت بیشــتری در جهت ارتقاء خلاقیت در حل مســئله طراحی برخوردارند؟ ماهیت و کاربرد ابزارهای دســتی و نرم افزارها در فرایند طراحی معماری چیســت؟ و جایگاه نرم افزارهای دیجیتــال و کار آیی آنها در ارتقاء خلاقیــت در فرایند طراحی معماری چگونه است؟  در این رابطه طراحان چه نقشی دارند و چگونه مؤثرند؟

ابزار طراحی سه بعدی معماری سالن  همایش و کنفرانس، اهمیت و انواع آن

طراحي سه بعدی معماري مهم ترین دانش و مهارت یک معمار براي بیان خود، ذهنیات و اندیشه هایش در طراحی سالن اســت. این بیان از خلال نور، بافت، فرم، رنگ، خط، نقطه و سطوح به واسطه ابزار طراحی تجلی می یابد. شناخت ابزار طراحی معماری و جایگاه آن در فرایند طراحی 3 بعدی معماری، نیازمند شناخت ویژگی ها و اجزای آن اســت. طراحی واجد فرایندی است که مهم تر از نتیجه آن است. هرگاه طراحی معماری به عملی آگاهانه تبدیل شود، دانش، مهارت، پیگیری، پشــتکار و ابزار طراحــی، فرایند آن را تحت تأثیر قــرار می دهد. اگرچه ابزار طراحی، بیشــتر جهت تبیین عمل یا فعل معین بــه کار می روند، در حقیقت دربرگیرنده ویژگی هایی هســتند که در رابطه ای تنگاتنگ با طراحی معماری قرار دارند. چراکه با استفاده از این ابزار، دیدن افکار، تحلیل ایده ها، ساختارها و ارائه طرح امکان پذیر می گردد.

چرا در طراحی سالن همایش و کنفرانس به نرم افزار طراحی سه بعدی نیاز داریم؟

در روند طراحی سالن همایش و کنفرانس تصاویری  از سالن کنفرانس همایش که در ذهن معمار با برخورد با مســئله طراحی ایجاد می شــود، همچنین تخیلات و افکار او، جهت ثبت و حفظ طولانی مدت به ابزار طراحی سه بعدی نیاز دارند. همچنین آنها امکان به اشتراک گذاشــتن و ارزیابی تصاویر ذهنی و تخیــلات را فراهم می کنند. از این رو باید بتوانند اندیشــه ها، مفاهیم و تفکرات طراح را به خوبی و به درستی بیان کنند چراکه این اندیشه ها و افکار با استفاده از ایــن ابزار به واقعیت تبدیل می شــوند و این در طراحی معماری نقش مهم و مؤثری در تحقق اندیشــه و ایده طراح دارد.

استفاده از نرم افزارهای معماری در جهت عینیت بخشیدن به افکار معماران

ابــزار طراحی سه بعدی و نرم افزارهای معماری در جهت طراحی سالن کنفرانس و همایش با قدرت عینیت بخشیدن به افکار معمار، در مراحل مختلف طراحی، معمار را یاری می دهند و اهمیت بســیاری در این مسیر دارند. نرم افزارهای طراحی باید بتوانند فرایند طراحی را توسعه  ارائه کنند و امکان بررســی، تحلیل و ارزیابی آن ًداده و کیفیات طرح را دقیقا ارائه کنند و امکان بررســی، تحلیل و ارزیابی آن را فراهم سازند.

عملکرد ابزارهای سه بعدی طراحی معماری

هرکــدام از ابــزار طراحــی معماری با توجــه به خاصیت عملکــردي خود، قابلیت های مشــخصی در رونــد طراحی سالن کنفرانس و همایش دارند. در ابزار دســتی معماری، طراح اطلاعات و داده های خود را از طریق طراحی دســت آزاد، اسکیس های دستی، ســاخت ماکت، رسم و راندو دستی اسناد طراحی، با ابزار مختلف ثبت می کند و به این ترتیب دریافت خود از مســئله طراحــی و عوامل مؤثر بر طرح را بیان می دارد.

فناوری دیجیتال و نرم افزارهای معماری

فناوری های دیجیتال و نرم افزارهای معماری  نیز خود ابزاری برای کمک به تلاش معمار در جهت خلق سه بعدی سالن کنفرانس و همایش  بــوده و در این مسیر نرم افزارهای کاربردی مربــوط به معماری، امکان تهیه ایده های اولیه، طرح های آزمایشــی، اســناد دو بعدی و ســه بعدی به همراه لایه های مصالح، نور و غیره را بر اساس ذهنیت های معمار در فضای مجازی فراهــم می آورند.

استفاده از طرح های سه بعدی به عنوان مبنای کار معماری

درواقع مبنای کار وارد ســاختن اطلاعات به آنها و دریافت تصاویر و نقشــه های دوبعدی، سه بعدی و احجام سه بعدی است که از طریق داده های دیجیتال اهمیت بسیاری دارد. و این نرم افزارهایی که کمک به طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش به مثابه ابزاری در محیط های ویرایش و طراحی گرافیکی، تصویر برداری( مدل سازی سه بعدی، پرداخت، متحرک سازی)، مدل سازی داده های ساختمانی و طراحی بر اســاس مولدها و پارامترها به طراح کمــک می کنند.
در حقیقت در هر دو حالــت، طراح طی تکمیل فرایند طراحی، داده های خود را بررســی، تحلیل و ارزیابی کرده و به طرح نهایی می رسد، ولی چون ابزار طراحی متفاوت اند، نوع بررســی و تحلیل، شیوه دستیابی به طرح نهایی، مسیر و زمان دستیابی به آن متفاوت اســت. نمونه های بســیار پرکاربرد نرم افزارها در کارگاه های طراحی معماری در ایران، در جدول زیر عنوان شــده و توضیحات کلی در رابطه با آنها تبیین گشته است. که در سالهای اخیر این نرم افزار های سه بعدی طراحی سالن کنفرانس و همایش جای خود را به نرم افزارهای جدید و به روزتری داده اند.
هرکــدام از این نرم افزارها قابلیت هــای متفاوتی دارند که در مراحل مختلف  طراحــی بــه کار می آیند. دراین بین برخــی از آنها امکان ایجــاد تغییرات و اصلاحات کلیه اطلاعات، نقشــه ها و تصاویر ســه بعدی را به طور هم زمان به طراح می دهند. این ویژگی نیز تحت عنوان هم زمانی و غیرهم زمانی در فرایند طراحی در مطالعه میدانی بررسی شده است.
فرایند خلاق طراحی معماری در طراحی سالن کنفرانس و همایش
طی فرایند خلاق طراحی معمــاری برای سالن کنفرانس و همایش با استفاده از نرم افزار های معماری ارائه راه حل بهینه  براي مجموعــه اي از نیازهاي واقعي در موقعیتی خاص است. که دانش، مهارت، ابزار و بسیاری موارد دیگر را در لایه های مختلفی در فضای مشترک با فرایند طراحی به کار می بنــدد. از زماني که معمار تصمیم  مي گیــرد اثري را خلق کند تا زماني که طرح براي اجرا آماده مي شــود، در بطن حرکت وي اتفاقات بسیاري ازجمله تولید خلاقانه  ایــده و تبدیل آن به طرح و محصــول معمارانه رخ مي دهد.

ثبت و یادداشت در زمان فرایند طراحی معماری

درک این سلســله مراتب به طور ضمنی با میزان فهم مــا از تصور و طرح واره و به طور صریح با میزان مهارت های ما مرتبط اســت. بیشتر فعالیت های طراح در طول فرایند طراحی از طریق ثبت و یادداشــت کردن اطلاعات، اتودها و داده ها چه با ابزاردستی و چــه با نرم افزارها انجام می گیرد. ازاین رو طراح می بایســت بر ابزار انتخابی خود تســلط و شــناخت کافی را داشــته و بتواند از قابلیت های آن در فرایند طراحی ســود ببرد.

جایگاه طراحی سه بعدی در طراحی سالن کنفرانس و همایش

در بررسی جایگاه و کار آیی ابزار طراحی سه بعدی در فرایند طراحی و همچنین مراحل اصلی فرایند طراحی با استفاده از نرم افزار مؤثر بر ارتقاء خلاقیت،این فرایند درکارگاه های طراحی معماری مورد مطالعه به سه بخش عمده تقسیم گشته که درایــن مقاله از آنها تحت عناوین شــروع کار،روند کاروارائه طرح نهایی نامبرده شده است.

سه مرحله فعالیت طراح در طراحی سه بعدی

فعالیت طراح در سه مرحله کار، روند کار و ارائه که درشکل زیر آمده است. ایــن مراحل و فعالیت های مربوط به آنها به نوعی در مســیر پرورش خلاقانه مسئله طراحی تبیین گشته اند، ازاین رو از آن تحت عنوان فرایند خلاق طراحی معماری نام برده شده است.
در هر سه بخش مذکور، فرایند طراحی، نیازمند مهارت هایی همچون مشاهده، دریافت، تمیز و برقراری ارتباط، تحلیل اطلاعات، بررسی، تجرید و ایجاد  ساختارهای مجدد اســت تا شناخت نسبت میان اطلاعات عمیق تر شده، ادامه مسیر هدفمندتر گشته و با ساماندهی اطلاعات راه حل بهینه و منطقی به دســت آید. همچنین حل مطلوب مسئله طراحی نیاز به انعطاف پذیری در اندیشیدن و یافتن فرصت ها از میان چالش ها دارد.

بررسی مفهوم خلاقیت و مؤلفه های مربوط به آن

خلاقیــت واژه­اي محوري در تبیین روند  طراحی و آموزش خلاقانه در تمامی حوزه هاي طراحی به شــمار می آیــد. در حین روند طراحی، تفکر دانشــجو فراینــدي پیچیده از فعالیت هــاي ذهنی و تعاملی بین تفکــر خلاق و تفکر انتقادی است. در این فرایند خلاقیت می تواند بینش ابتکاری، ارزیابی، تفســیر و رشــد تلقی شــود. با توجه به مســئله اصلی مقاله پیشرو در بررسی نسبت بین ابزارهای طراحی معماری، فرایند طراحی سه بعدی و خلاقیت، بازشناســی واژه خلاقیت در این تحقیق می تواند به درک صحیح تر از آن و دستیابی به روندي موفق تر در فرایند طراحی معماري منجر شــود. رویکردهای متفاوتی به مطالعه خلاقیت طراحی سالن کنفرانس و همایش وجود دارد، تلاش های زیادی نیز وقف اندازه گیری ظرفیت های بالقوۀ خلاقیت شده است. همچنین، کوشــش های فراوانی برای افزایش رفتارهــای خلاقانه صورت گرفته که به ارتباط بیــن خلاقیت و آموزش تأکید می کند.

منظور از خلاقیت در طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش

خلاقیــت مدنظر ما، توانایی مشــاهده دقیق، دریافت بهتر و شناســایی عمیق اطلاعات، مهارت بررســی، بازبینی و تعریف ســاختار برای آنها، هدفمندی در مســیر تحقیق، تصحیح و تفســیر آنها، ایجاد زمینه مناســب جهت جستجوی راه حلی بهینه و منطقی، کدگذاری، انعطاف در تفکر، جستجوی همیشگی فرصت ها، قدرت انتخاب برتر در مسیر اندیشه و هدایت جهش فکر و توسعه بینش  تا رسیدن به نتیجه دلخواه تعریف می شود که در کارگاه های طراحی معماری و همچنین اتله های طراحی در سه مرحله شــروع کار، روند کار و ارائه طرح نهایی تحت عنوان مؤلفه های خلاقیت در رابطه با ابزارهای طراحی ارزیابی شده است.
از این رو روندي زاینده و قابل تغییر دارد کــه مي تواند در طی آمــوزش تحت تأثیر قرار گیــرد. این مهم در این تحقیق از طریق توجه به مؤلفه های ســه گانه خلاقیــت برگرفته از مدل آما بیل که در جدول زیر آمده است بررسی شده است. این مولفه ها به عنوان مؤلفه هــای کلیدی خلاقیت در رابطه با کاربرد مؤثر ابزارهای مختلف طراحی در فرایند طراحی معماری در این تحقیق معرفی شده اند.

سالن کنفرانس گاز استان البرز

طراحی سه بعدی سالن همایش و کنفرانس

ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ سه بعدی سالن کنفرانس و همایش ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  بشدت ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ. اﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ساختمان و طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش نقش ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻬﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

حالت بهینه در فرآیند طراحی سه بعدی طراحی سالن کنفرانس

در بررسی حالت بهینه در فرآیند طراحی سه بعدی طراحی سالن کنفرانس باید گفت ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺤﻠﻴﻠ ها ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻃﺮﺡ سالن کنفرانس و همایش ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺩ در زمان طراحی ساختمان، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ … ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ است.

پیچیدگی های طراحی سه بعدی

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ، ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ.

دو بخش در طراحی سه بعدی
ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ در طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻛﻼﻥ ﺭﺍ در طراحی سه بعدی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻨﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻴﻄ های ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ و طراحی سه بعدی، ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.  ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ، ً ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ سه بعدی به نظر میرسد، بدان معنی نیست که می توانیم مستقیماً از این مدل سه بعدی، حجم تولید کنیم.مثلا ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﺑﺴﺘﻬﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﻜﻌﺒﻲ شکل ایجاد شودو سپس استوانه از داخل آنها عبور داده شود. بنابرایندر تبدیل مدل به کار ماشینی، ملاحظاتی بیش از آنچه در محیط مدلسازی رایانه ای رعایت می شودمورد نیاز است.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ  سه بعدی ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ فایل ﺩﻳﺠﻴﺘﺎل سالن همایش و کنفرانس

ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ، ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ  ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ نرم افزار AutoCAD ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺩﻭﺑﻌﺪﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ، ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺠﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ AutoCAD ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﺤﻴﻄ  های ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻱ برای طراحی سه بعدی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺳﻄﻮﺡ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺠﻢ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺟﺴﻢ ﻭ … ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺼﺮﻱ، ﺣﺠﻢ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﻴﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ بسته طراحی نشده بود و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭِ ماشین ﺭﺥ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﻗﺺ، ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻝ ﺻﻠﺐ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪ.  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ  در این زمینه مطرح است ﻣﺪﻝ، ﺍﺳﺎﺳﺎ حجمی است و بنابراین تحلیل آن بر اساس اعداد و ارقام تبدیل آن به کار ماشین امکان پذیر است. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﻝ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﻭ … ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﺻﻠﺐ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺷﻴﺎ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. در این زمینه، تبدیل فایلهای رایانه ای به احجام از طریق ماشین آلات دیجیتال و سامانه های CAM ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻞ هر ﻳﻚ، ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻳﻲ

ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ:

 • ماشین آلات اسکن و برداشت سه بعدی

 • دستگاه های برش دهنده دو بعدی

 • دستگاه های با فرایند تولید کاهشی حجم

 • دستگاه های تولید افزایشی حجم

 • دستگاه های حالت دهنده به حجم

نرم افزارهای طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش

امروزه نرم افزارهای معماری گسترده ای در جهت طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش و همچنین طراحی ساختمانهای مختلف وجود دارد که عبارتند از:

 • تری دی مکس(3dmax )

 • اتوکد ( AutoCAD )

 • Autodesk Civil 3d

 • راینو ( Rhino )

 • رویت ( Revit )

 • اسکچاپ ( Sketchup )

 • فتوشاپ ( Photoshop )

 • لومیون ( Lumion )

ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ سالن کنفرانس و همایش

در توضیح ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ سالن کنفرانس و همایش باید گفتﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ، ﺷﺒﻴﻪ  ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺳﺎﺧﺖ ساختمان سالن کنفرانس و همایش است ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﻙ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ساختمان، ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ، ﭘﻨﺠﺮﻩ، ﺩﻳﻮﺍﺭ، ﺳﻘﻒ ﻭ … ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ، ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ساختمان است.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ساختمان سالن ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺣﺠﻢ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺸﺖ. . ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﻼﻥ ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ ﻣﺪﻝ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﭘﺮﻭژﻩ، ﻣﺪﻟﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ).

تجهیز سالن همایش

طراحی سه بعدی معماری سالن همایش سالن اپرا و کنسرت

طراحی معماری سه بعدی بسیاری از سالن های اپرا و کنسرت به سرعت در حال تغییر از ترکیب های سنتی و بالکن ها، به مفاهیم پیچیده سه بعدی است که در این ایده های جدید تفکیک عناصر سنتی “صوتی” مثل بالکن های جلو آمده، فرم سقف و عناصر تزئینی و… به عناصر مجزا  قابل تشخیص نیستند. در نتیجه، مرز میان آکوستیک و معماری، باریک تر و ناگسستنی تر از قبل می شود. این پویایی و ارتباط منجر به ایجاد مشکلات در زمینه طراحی می شود تا زمانی که بررسی “صدا” (با استفاده از کامپیوتر و / یا مدل های مقیاسی) طراحی را به سرانجام برساند .
همانطور که قبلا گفته شد در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ روشﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎده ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮي  ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را از ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ سه بعدی سالن های همایش و کنفرانس و همچنین ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻓﻀﺎ” ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ داراي ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮت، ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺑﻮدﺟﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

شکل هندسی نهایی در طراحی سه بعدی سالن همایش و کنفرانس

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻓﻀﺎ ﮐﻪ داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ، ﻣﻮاد و ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪاي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاي آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﻤﺎري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
اینکه در طراحی سه بعدی سالن کنفرانس و همایش نرم افزارهای سه بعدی طراحی به کمک معماران آمده است نرم افزارهای طراحی آکوستیک نیز کمک بسیاری در جهت طراحی معماری و اکوستیک می نماید. ادﻏﺎم آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ در اﺑﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎوره آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﻤﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺷﻮد. علاوه بر مشاوره طراحی معماری و اکوستیکی ﻣﺸﺎور ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ راهﺣﻞﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻨﯽ  ﻃﺮاﺣﯽ –ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﺎن واﻗﻌﯽ و اﺟﺮاي ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮا اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن، ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ دﻗﯿﻖ، ﺑﺼﺮي و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮمﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮﺗﯽ و اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نحوه ترسیم پلان یک سالن کنفرانس و همایش با استفاده از نرم افزارهای طراحی سه بعدی  در اتوکد

ابتدا در نرم افزار مربوطه مکان طراحی را انتخاب نمایید، ایده های خود را با توجه به اینکه اندازه و متراژ ساختمان سالن کنفرانس و همایش چقدر است طراحی کنید، اندازه گیری نمایید تا بتوانید پلان دقیقی را ترسیم نمایید. و مطمعن شوید مساحت کل ساختمان را درست ترسیم کرده اید. می توانید از پلانهای در مرحله بعد دیوارها را بکشید و حتما به این نکته توجه داشته باشید که آن را با مقیاس بکشید و در مرحله بعد ویژگی های معماری سالن کنفرانس و همایش را اضافه نمایید. و حواستان به موارد غیر قابل تغییر از جمله درها، پنجره ها و … باشد و آنها را نیز به فضا اضافه کنید ضوابط طراحی و ترسیمی یکی از نکات مهمی هست که حتما باید در طراحی پلان سالن کنفرانس و همایش به آن توجه نمود. در طراحی سالن همایش و کنفرانس نکات بسیار زیادی هم از لحاظ طراحی بعد از طراحی از لحاظ ترسیمی می تواند برای ما بسیار مهم باشد.