آمفی تئاتر و همه چیز در مورد آن

طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - سالن امام رضا
سالن کنفرانس و همه چیز در مورد آن
27 فروردین 1402
تجهیز سالن همایش - تجهیز اتاق فرمان سالن همایش بیمارستان فیروزگر
همه چیز درمورد سیستم تصویربرداری سالن همایش و آمفی تئاتر
24 اردیبهشت 1402