طراحی مدرن- دانشگاه خوارزمی

طراحی مدرن دانشگاه خوارزمی پیشینه دانشگاه خوارزمی از دانشگاههای قدیمی ایران، که در سال  1298 خورشیدی تأسیس شده است. نام پیشین دانشگاه، تربیت معلم تهران از بناهای ساخته شده در دوران پهلوی اول می باشد و از جمله دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران که در زمره دانشگاههای برتر ایران بوده و …

طراحی مدرن- دانشگاه خوارزمی ادامه »