27 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اداره کل امورمالیاتی استان البرز - 2

سالن همایش اداره کل امورمالیاتی استان البرز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اداره کل امورمالیاتی استان البرز […]
27 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان - 14

سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
27 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان - 4

سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
27 خرداد 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد - 4

سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن […]
27 خرداد 1401
سالن همایش، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
27 خرداد 1401
سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران - شهریار

سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران – شهریار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان […]
27 خرداد 1401
سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران - رباط کریم

سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران – رباط کریم

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان […]
27 خرداد 1401
سالن همایش آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - دماوند

سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران – دماوند

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش آموزش و پرورش شهرستان‌های استان […]
21 آذر 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن همایش دانشگاه نیشابور - 3

سالن همایش – آمفی تئاتر دانشگاه سراسری نیشابور

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن همایش دانشگاه سراسری نیشابور در مدت […]