تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1392 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 63 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 هفته به طول انجامیده است.