تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1399 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 98 نفر است

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی، تأسیسات

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 3 ماه به طول انجامیده است.