قبل
بعدی
تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1393 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

اداره کل راه و شهرسازی شهرکرد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 1200 نفر است

موارد پیاده سازی

صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 ماه به طول انجامیده است.