قبل
بعدی
تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1395-1394 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه اردوگاه شهید رسولی نوشهر می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 900 نفر است

موارد پیاده سازی

صوت، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 ماه به طول انجامیده است.