تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه دادگستری کل استان همدان می باشد.

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 97 نفر در طبقه 2 و 45 نفر در طبقه 4 است.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی، تأسیسات

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 4 ماه به طول انجامیده است.