تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1395 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 22 نفر است

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 هفته به طول انجامیده است.