تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه شرکت پاراوان گستر شمال می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت سالن های همکف، اول و پنجم به ترتیب 25 – 26 – 15 می باشد.

موارد پیاده سازی

طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر، نور عمومی و تخصصی

توضیحات پروژه

پیاده سازی و اجرای کامل سالن ها به صورت (EPC) می باشد

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 5 ماه به طول انجامیده است.