Previous slide
Next slide
تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1395 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه مرکز جامع علمی و کاربردی امام خمینی می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 25 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 1 هفته به طول انجامیده است.