تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1394 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه بنیاد شهید تهران می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 93 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 هفته به طول انجامیده است.