تاریخ اجرا

این پروژه در سال 1392 اجرا شده است

کارفرمای پروژه

کارفرمای این پروژه سپاه محمد رسول الله – زنجان می باشد

ظرفیت سالن

ظرفیت این سالن 70 نفر می باشد.

موارد پیاده سازی

صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر

مدت زمان اجرای پروژه

پروژه مورد نظر 2 هفته به طول انجامیده است.